Vakantie villa te huur in Jalon

Voorwaarden

FORMULIER HUURVOORWAARDEN (per 01-08-2022)

Artikel 1. Algemeen 

De VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de HUURDER, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de VERHUURDER verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit, TV of internet. De VERHUURDER wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs 

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de VERHUURDER de vereiste aanbetaling heeft ontvangen en de boeking expliciet is geaccepteerd door de VERHUURDER.

Het betalen hiervan houdt in, dat de HUURDER heeft kennis genomen en akkoord gaat met de Huurvoorwaarden en de omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van uw boeking zijn berekend in EURO’S en zijn per woning, per week of andere periode. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, elektriciteitskosten en gasverbruik in de wintermaanden enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs 

Voor iedere reservering dient een aanbetaling van 30% van de totale prijs te worden gedaan. Gelieve deze aanbetaling PER OMGAANDE te voldoen aan de VERHUURDER.

De boeking is dus pas definitief als de aanbetaling door de VERHUURDER is ontvangen. Heeft de aanbetaling 48 uur na het verzenden van de huurovereenkomst nog niet plaats gevonden, dan heeft de VERHUURDER het recht om de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

De aanbetaling houdt tevens in dat de HUURDER kennis heeft genomen en akkoord gaat met de voorwaarden zoals gesteld in dit document.

Het restant dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door de VERHUURDER zijn ontvangen. Indien deze betaling niet heeft plaats gevonden, zal de HUURDER een brief/e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de HUURDER en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. De VERHUURDER heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per omgaande plaats te vinden. Denkt u daarom aan het afsluiten van een annuleringsverzekering!

Na ontvangst van het restant van de huurprijs, wordt alle noodzakelijke informatie betreffende bv. routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de persoon die de ontvangst regelt, per omgaande aan de HUURDER toegestuurd.

Artikel 4. Annulering door DE HUURDER

Elke annulering moet schriftelijk (aangetekend) of per e-mail (bewijs leesbevestiging VERHUURDER) aan de VERHUURDER worden gemeld.

De VERHUURDER brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de HUURDER:

 • Bij annulering tot 8 weken vóór de boekingsdatum, vindt van de aanbetaling van 30% GEEN restitutie plaats.

 • Bij annulering vanaf 8 weken vóór de boekingsdatum bent u het VOLLEDIGE huurbedrag verschuldigd.

 • De borgsom wordt binnen 2 weken teruggestuurd of teruggestort.

 • Indien de HUURDER geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door de VERHUURDER 

Indien door onvoorziene omstandigheden de VERHUURDER een huurovereenkomst moet annuleren, zal de HUURDER hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de restitutie van aanbetalingen per omgaande plaatsvinden.

Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal de VERHUURDER bovendien een extra bedrag van 20% van de huurprijs betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen 

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning mondeling/telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de HUURDER weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de VERHUURDER. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Indien de VERHUURDER of een vertegenwoordiger van de VERHUURDER langs de woning dient te komen als gevolg van een verzoek van de HUURDER, dient de HUURDER hiervoor de kosten te betalen met een minimum van een uur, tenzij het een klacht betreft die te wijten is aan verwijtbare nalatigheid van de VERHUURDER.

Kleinere gebreken die geen essentiële afbreuk aan de vakantiebeleving doen, zijn geen aanleiding tot retournering van (een deel van) de huurprijs.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving 

Alle losbladige informatie of informatie op de internetsite van de VERHUURDER betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen, zijn te goeder trouw verstrekt. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de HUURDER de VERHUURDER hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Artikel 8. Aankomst en vertrek 

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16.00 en 22.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met de VERHUURDER teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de VERHUURDER niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de vakantiewoning op het moment dat de HUURDER ter plekke arriveert.

Als het inchecken na 22:00 uur plaats vindt of als HUURDER niet tijdig op de afgesproken tijd is om in te checken, zal de HUURDER een bedrag van € 50 verschuldigd zijn.

Als het uitchecken voor 07:00 uur plaats vindt, zal de HUURDER een bedrag van € 50 verschuldigd zijn.

De vakantiewoning dient uiterlijk om 10 uur verlaten te worden op de dag van vertrek. Als het uitchecken niet tijdig is afgerond als gevolg van het te laat beginnen door schuld van de HUURDER of het niet goed opleveren van de woning door de HUURDER, zal de HUURDER per half uur vertraging een bedrag van € 50 verschuldigd zijn.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners 

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 10 personen verblijven (boven 6 personen en beneden 4 personen).

Indien dit aantal overschreden wordt, kan de VERHUURDER de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de VERHUURDER toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die (indien nodig) zal worden ingehouden op de waarborg. De extra personen dienen alsnog onmiddellijk het appartement te verlaten, waarbij het recht op schadevergoeding is uitgesloten.

Bij hoge uitzondering en altijd in overleg mogen er tussen 10:00 uur en 22:00 uur gasten aanwezig zijn.

Artikel 10. Groepen onder de 25 jaar 

Reserveringen voor gezelschappen van personen onder de 25 jaar zijn niet toegestaan.

Artikel 11. Studentenfeesten, vrijgezellenfeesten en drinkpartijen 

Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in deze woning is verboden.

Artikel 12. Huisdieren 

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

Artikel 13. Roken 

Roken is in de vakantiewoning NIET toegestaan.

Artikel 14. Borgsom 

De HUURDER is verplicht de vakantiewoning met de daarin aanwezige inventaris met voorzichtigheid en netheid te behandelen. Hij dient alle schade die tijdens de huurperiode ontstaat direct bij de VERHUURDER te melden en te vergoeden.

De borgsom wordt uiterlijk binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestuurd of teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning.

Artikel 15. Bijkomende kosten 

Bij het einde van het verblijf dient de HUURDER de bijkomende kosten te betalen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld zoals de kosten voor elektriciteit en in de winterperiode het verbruik van gas(flessen). Deze zullen verrekend worden met de borg of als dit niet voldoende is, achteraf betaald dienen te worden.

Het elektriciteitstarief is gebaseerd op een normaal verbruik (van 30 a 40 kW/dag). Excessief gebruik (een dagverbruik van meer dan 60 kW) komt voor rekening van de HUURDER en zal afgerekend worden tegen het piektarief van de elektriciteitsleverancier (€ 0,357 per kW).

De verblijfsbelasting is voor rekening van de VERHUURDER en is derhalve bij de huursom inbegrepen.

Artikel 16. Schoonmaak 

De woning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de HUURDER dit binnen 24 uur aan de VERHUURDER te melden.

Artikel 17. Goed huisvader 

De woning dient netjes gebruikt te worden en de HUURDER dient zich op te stellen als een goed huisvader, die zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. Dit bevat zaken zoals:

 • Geen drinkglazen bij/in het zwembad.

 • In Spanje en zeker in de bergen kan het weer snel omslaan. Als de HUURDER langer weg gaat, dient de HUURDER de ramen te sluiten en de luifels omhoog te doen.

 • Het is niet toegestaan te slepen met de bedden en/of matrassen door de woning. Dit geldt ook voor de tuintafels boven en de zware ligbedden beneden. Wel mogen de klap tuinstoelen en klap ligbedden verplaatst worden. Na afloop dienen deze wel terug geplaatst te worden op hun oorspronkelijke terrassen.

Artikel 18. Opleveren bij uitchecken 

Bij het vertrek dient de HUURDER de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.  

Regels m.b.t. het uitchecken:

 • De HUURDER dient tijdig aan te geven wanneer hij/zij wil uitchecken en hierbij rekening te houden dat het doorlopen van de woning ook nog tijd kost. Het uitchecken dient uiterlijk gereed te zijn voor het eindmoment van het uitchecken (bijvoorbeeld 10 uur als het uitchecken tussen 7-10 uur is).

 • De bedden dienen afgehaald te worden en de lakens dienen op het bed gelegd te worden en de eventueel gebruikte dekens terug in de kast. Natte (hand)doeken dienen opgehangen te worden.

 • Alle vaat dient uit de vaatwasser gehaald te zijn en in de keukenkastjes opgeborgen te worden. Geen servies mag achter gelaten worden op verschillende plekken in de woning en er dient geen vuile vaat in de gootsteen te staan.

 • Alle prullenbakken dienen leeg te zijn en alle vuilnis dient verwijderd te zijn uit de woning (en tuin). Ook de tuin en rond het zwembad dient schoon en netjes achter gelaten te worden.

 • Koelkasten en vriezers dienen leeg en schoon opgeleverd te worden.

 • WC’s dienen doorgetrokken te zijn.

 • Vlekken door bijvoorbeeld het knoeien van frisdrank en/of wijn dienen direct schoon gemaakt te worden.

 • Alle spullen (waaronder afstandsbedieningen) dienen achtergelaten te worden op de plek waar het ook oorspronkelijk bij aanvang van de huur stond.

 • Privéspullen dienen meegenomen te worden bij vertrek.

 • Als het uitchecken niet tijdig is afgerond als gevolg van het te laat beginnen door schuld van de HUURDER of het niet goed opleveren van de woning door de HUURDER, zal de HUURDER per half uur vertraging een bedrag van € 50 verschuldigd zijn.

Artikel 19. Gegevensverwerking 

De VERHUURDER is volgens de Spaanse wet verplicht (identiteits)gegevens van de HUURDER en zijn of haar reisgenoten te verstrekken aan de Guardia Civil. Het verstrekken van deze gegevens door HUURDER aan VERHUURDER houdt tevens in dat de HUURDER kennis heeft genomen en akkoord gaat met het verstrekken van deze gegevens aan de Guardia Civil. De VERHUURDER verklaart de verstrekte gegevens daarnaast alleen ten behoeve van de verhuur van de woning te gebruiken.